តម្លើងសាលកំព្យូទ័រ

By | June 26th, 2019

ថ្ងៃទី ០៥ និង ទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានដឹកនាំនិសិ្សត ជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា តម្លើងកុំព្យូទ័រថ្មី ចំនួន ២០ គ្រឿង ក្នុងសាលកុំព្យូទ័រព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តន៍ពេលសិក្សា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *